FAQs Complain Problems

समाचार

खानेपानी जारको भरपाइ सम्बन्धमा

सबै विभाग शाखाले खानेपानी जार प्राप्त भएपछि स्पष्ट भरपाइ दिन जिन्सी शाखाले गरेको अनुरोध पत्र हाँ संलग्न छ ।

Supporting Documents: