सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको निस्क्रिय बैंक खाता व्यवस्थापन गर्ने

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको निस्क्रिय बैंक खाता व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा वित्त विभागबाट वडा कार्यालयलाई जारी गरिएको परिपत्र

Supporting Documents: