सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही मूल अभिलेख २०७५।०७६

वडा कार्यालयहरूलार्इ सहजताका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीहरूकाे अा.व. २०७५।०७६ को वडागत पूर्ण अभिलेखकाे एक्सेल कपी यहाँ संलग्न गरिएको छ । 

Documents: