FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना र परिपत्र

श्री सबै वडा कार्यालय, साल तमामी सम्बन्धमा ।

Post date: Sunday, July 7, 2019 - 16:21

श्री सबै वडा कार्यालय, भ्याट जम्मा गर्ने सम्बन्धमा

Post date: Thursday, July 4, 2019 - 13:14

काठमाडौं महानगरपालिकाको नागरिक वडापत्र अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि सबै विभाग, महाशाखा, कार्यक्रम, शाखा र अन्य सेवा केन्द्रहरूले वेभसाइटमा प्रकाशित यसै पत्रलाइ आधार मानी आफूले प्रवाह गर्ने सेवाको विवरण उपलब्ध गराउनु हुन अनुरोध छ ।

Post date: Friday, June 28, 2019 - 12:05

करार सेवाक विभिन्न पदकाे परीक्षा तालिका

Post date: Friday, June 21, 2019 - 10:22

अार्थिक वर्ष २०७६।७७ का पूर्वाधारसम्बन्धी योजनाहरू पठाउन  सबै वडा अध्यक्षलाइ सहरी पूर्वाधार  विकास विभागकाे अनुरोध यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Monday, June 17, 2019 - 10:19

२०७६ जेठ ११ मा नगर सभा अधिवेशन हुने

Post date: Friday, June 14, 2019 - 12:59

मिति २०७६।२।२९ गते बसेको परीक्षा संचालन तथा सिफारिश समितिको बैठकको निर्णयानुसार मिति २०७६।२।८ गते विज्ञापित करार सेवाका पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम तालिका यहीं २०७६।३।६ गते  का.म.पा को वेबसाइट www.kathmandu.gov.np मा र राष्ट्रिय सभागृहको सुंचना पाटीमा टाँस गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ। 

Post date: Thursday, June 13, 2019 - 11:37

सबै साइट इन्जिनियरलाइ चालू अा.व. २०७५।७६ को विकास निर्माण कार्यको प्रगति पठाउन सहरी पूर्वाधार विकास विभागले गरेकाे परिपत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Thursday, June 13, 2019 - 11:30

Pages