FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

थप भएका फर्म तथा कम्पनिको सूचि दर्ता

थप भएका फर्म तथा कम्पनिको सूचि दर्ता (दोश्रो पटक)

ल्यापटपको स्पेसिफिकेसन 2074

ल्यापटपको स्पेसिफिकेसन 2074

थप भएका फर्म तथा कम्पनिको सूचि दर्ता

थप सूची दर्ता विवरण २०७४-७५

काठमाण्डौ महानगरपालिका ज्याला तथा निर्माण सामाग्री दर रेट आ.व. ०७४।७५ (२०७४ भाद्र)

काठमाण्डौ महानगरपालिका ज्याला तथा निर्माण सामाग्री दर रेट आ.व. ०७४।७५ (२०७४ भाद्र)

सूची दर्ता विवरण २०७४/०७५ संघ, संस्था

सूची दर्ता विवरण २०७४/०७५ मसलन्द सामान सप्लाई

Pages